E-imago

HarPet // E-Imago
Lissestraat 11
5045 WD Tilburg
Nederland
KVK: 18069004
BTW: NL0015.60.778.B29


Algemene Leverings Voorwaarden E-imago


Artikel 1. Definities

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van E-imago wordt gesloten.

E-imago
de werknaam voor digitale informatievoorziening van HarPet. HarPet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel West-Brabant, onder nummer 18069004, sinds 01-01-2003 Kantoorhoudende te Tilburg

Producten en diensten van E-imago
de door E-imago te exploiteren producten en diensten waarbij door de opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer:

 • ontwerp, ontwikkeling en plaatsing van websites;
 • verhuur van domeinen;
 • promotie van een website en
 • alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. 

Overeenkomst
elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, telefonisch of elektronisch bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van E-imago.


Artikel 2. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met E-imago. Algemene voorwaarden van derden zijn voor E-imago nooit bindend en niet van toepassing.


Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of voor E-imago gedaan zijn vrijblijvend, behalve als door E-imago schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
Een aanbieding of offerte gedaan door E-imago heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij schriftelijk en/of per e-mail anders is vermeld. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts als en voor zover zij in overleg met E-imago tot stand zijn gekomen en door E-imago als zodanig zijn aanvaard een bevestigd.

 


Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

Door een product te bestellen, gaat de opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat de aanvraag ondertekend is ontvangen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

E-imago kan de website van de opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is de opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.


Artikel 5. Duur en beëindiging

E-imago levert haar diensten in pakketvorm. Alle pakketten worden aangegaan voor minimaal een termijn van 1 jaar.

Opdrachtgever

 • Kan de overeenkomst slechts beëindigen indien hij/zij aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever jaarlijkse kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop E-imago de opzegging heeft bevestigd. 

E-imago
E-imago kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen aan E-imago:
 1. niet;
 2. niet behoorlijk;
 3. niet volledig voldoet of
 4. daarmee in strijd handelt.

E-imago heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement is verklaard,
 • surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op een andere manier het vrije beheer op zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 • Indien een server en/of website van de opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van

 


E-imago, kan E-imago de opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
Indien de opdrachtgever deze niet opvolgt, kan E-imago alsnog de overeenkomst beëindigen. E-imago is te allen tijde
gerechtigd de domeinnaamregistratie van de opdrachtgever op te heffen.


Artikel 6. Levering en levertijd

Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden overlegd. In geval van overmacht aan de zijde van E-imago zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. E-imago is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.


Artikel 8. Prijzen

Alle gehanteerde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld. E-imago heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk
1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Door ondertekening van de aanvraag gaat de opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting.
De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van E-imago. De verschuldigde vergoeding met betrekking tot de overeenkomst is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt E-imago het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen. E-imago stelt per betalingstermijn vooraf een rekening beschikbaar voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Restitutie wordt nooit verleend. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en daarbij een nadere termijn van betaling aangegeven.
Voldoet de opdrachtgever ook niet binnen die termijn, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Dit wordt gerekend vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de opdrachtgever niet kon worden geïncasseerd of niet aan E-imago is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt E-imago een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de E-imago kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient E-imago het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk aan de opdrachtgever te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd. Bedragen kleiner dan €10,00 worden niet teruggegeven.


Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

De opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. shareware) te respecteren en vrijwaart E-imago van enige aanspraak.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Het door E-imago vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van E-imago.


Artikel 12. Verplichtingen

De opdrachtgever is verplicht:

 • aanwijzingen van E-imago aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten meteen op te volgen;
 • geleverde producten zorgvuldig te behandelen;
 • zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data;
 • wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan E-imago.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van E-imago voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen:
 • aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
 • vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
 • schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever vrijwaart E-imago voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van E-imago. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die E-imago mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.


Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 15. Buitengebruikstelling

E-imago heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens E-imago niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. E-imago zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij het in redelijkheid niet van E-imago kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door E-imago gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.


Artikel 16. Reclame

De opdrachtgever dient met betrekking tot waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen E-imago vervalt. Reclame over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van
E-imago. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.


Artikel 17. Beperkingen

De opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het Internet en het netwerk van
E-imago. Niet toegestaan op de servers van E-imago zijn bovendien:
 • Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan;
 • Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors;
 • Aanstootgevende sites;
 • Websites ter verspreiding van illegale beeld-, audio- of videomateriaal en/of software.
 • Websites met erotische materiaal;

Het is de opdrachtgever eveneens verboden:
 • informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving; 
 • informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; 
 • informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • spam te versturen; 
 • informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van E-imago of aan andere servers op het Internet. 
Onverminderd het bepaalde in Artikel 15 heeft E-imago het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat de opdrachtgever zich niet houdt aan deze beperkingen. Indien de opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan E-imago bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan de opdrachtgever opleggen.

Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht de opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is E-imago gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet de opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is E-imago gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen.

Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 18. Annulering order door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever schriftelijk en/of per e-mail een opdracht doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever deze opdracht binnen 7 dagen annuleert, zal E-imago 25% van het totaalbedrag in rekening brengen. Er zal minimaal een bedrag van € 25,- aan de opdrachtgever gefactureerd worden voor de verrichte werkzaamheden. Dit wordt verhoogd met de kosten voor de domeinnaamregistratie.


Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

E-imago behoud zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.


Artikel 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen E-imago en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.